Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadne súborov cookie súhlasíte s používaním cookies.

Súťaže s Temperance

Ste súťaživý typ? Milujete vyhrávať, nikdy sa nevzdávate a zapájate sa do všetkých zaujímavých súťaží? Nezmeškajte príležitosť a sledujte aj naše sociálne siete.

Na našom Facebooku a Instagrame vás budeme pravidelne a s radosťou odmeňovať. :-)


ZOZNAM AKTUÁLNYCH SÚŤAŽÍ

FACEBOOK: http://bit.ly/sutaz_denmatiek_FB

INSTAGRAM: http://bit.ly/sutaz_denmatiek_IG

Podmienky súťaže "DEŇ MATIEK 2019"


Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti TEMPERANCE SLOVENSKO s.r.o., ako správcovi stránky spoločnosti Temperance na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne ich usporiadateľ.


1. Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je:


Organizátorom propagačnej súťaže je spoločnosť TEMPERANCE SLOVENSKO s.r.o., so sídlom Seberíniho 14 - 1. poschodie Kocka, 821 03 Bratislava, IČO: 31392504, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.8708/B (ďalej len „Organizátor“).


2. Termín konania súťaže a miesto


Súťaž prebieha od 5.5.2019 do 12.5.2019 prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram spoločnosti TEMPERANCE SLOVENSKO s.r.o.


3. Podmienky účasti v súťaži


Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu)

s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).


Podmienky účasti v Súťaži sú nasledovné:


Súťažiaci sa zapojí do Súťaže, ak v čase konania Súťaže pridá k príspevku („post“) Usporiadateľa na Facebooku @temperance a Instagram profile @temperancesk svoj komentár v súvislosti so zadaním.


Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom akýchkoľvek výrobkov ponúkaných na predaj v TEMPERANCE SLOVENSKO s.r.o.


Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz;


Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci TEMPERANCE SLOVENSKO s.r.o. Zo súťaže nie sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov TEMPERANCE SLOVENSKO s.r.o. (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.


Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorého určí Usporiadateľ, a ktorý splní všetky Podmienky účasti v súťaži.


Výber výhercov sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Počet výhercov je obmedzený na 1 na Facebookovom profile Temperance a 1 na Instagram profile Temperance .


Výhrou v súťaži bude: ……………………


Výhercovia budú vyhlásení na Facebookovom profile Temperance najneskôr do 3 pracovných dní od žrebovania. Výhercovia budú vyzvaní zaslať kontaktné údaje na e-mail recht@temperance.sk.


V prípade, ak Výherca na správu Usporiadateľa o výhre v Súťaži nebude reagovať do 5 (piatich) kalendárnych dní, stráca nárok na výhru.


Výhry budú Výhercom zaslané prostredníctvom poštového doručovateľa, alebo kuriéra, doručením na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom.


5. Vylúčenie Súťažiaceho


Usporiadateľ si vyhradzuje právo do Súťaže nezaradiť Súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenie alebo bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi.


6. Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov


6.1. Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.


6.2. Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže súhlasu udeľuje svoj súhlas s Podmienkami Súťaže a zároveň udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v bode 4.3. Podmienok a údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v Súťaži  a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, mesta výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej internetovej a facebookovej stránke Organizátora). Osobné údaje Účastníka budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže , ktoré budú zverejnené podľa bodu 4.2. v spojení s bodom 6.3. Podmienok počas doby 1 mesiac 6.7. Podmienok, ktoré budú zverejnené počas doby 1 mesiac. Osobné údaje výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.). Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu Podmienok nie je možná účasť v Súťaži.


6.4. Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov podľa bodu 6.2. a 6.3. Podmienok je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).


6.5. Ktorýkoľvek z udelených súhlasov podľa bodu 6.2. a 6.3. Podmienok je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Organizátora. V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas podľa bodu 6.2. Podmienok udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.


6.6. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.


6.7. Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže môžu byť poskytnuté len prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook a Instagram na účely ich zverejnenia podľa bodu 4.2. v spojení s bodom 6.3. Podmienok, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko a mesto výhercu Súťaže.


6.8. Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby Organizátora alebo na telefónnom čísle. Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.


6.9. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.


7. Záverečné ustanovenia


Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel.


Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.


Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry.


Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.


Pravidlá súťaže budú k dispozícii na webovej adrese www.temperance.sk


V Bratislave, 5.5.2019