Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadne súborov cookie súhlasíte s používaním cookies.

Spracovanie osobných údajov

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - platné od 25.5.2018

Pravidlá ochrany osobných údajov boli vytvorené tak, aby sme toho, kto navštívi stránky www.temperance.sk (ďalej len „užívateľ“) oboznámili s tým, ako zhromažďujeme, používame a chránime jeho osobné i všeobecné údaje.

Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu
Užívateľ ako účastník zmluvného vzťahu so spoločnosťou Temperance Slovensko spol. s r.o., so sídlom Krasovského 13, 851 01 Bratislava, IČO: 31 39 25 04, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8708/B (ďalej len „ Temperance“) a ako dotknutá osoba v zmysle § 14 nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon o ochrane osobných údajov“) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“) berie na vedomie, že vyplnením objednávky vzniká Temperance oprávnenie na spracúvanie osobných údajov užívateľa v rozsahu tak, ako ich užívateľ poskytol pri špecifikácii užívateľa alebo zmluvnej strany v rámci objednávky tovaru či služieb pre účely plnenia vzniknutého zmluvného vzťahu medzi užívateľom a Temperance v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov pre účely registrácie a evidencie zákazníckej databázy
Užívateľ svojou registráciou na internetovej stránke Temperance a súčasným udelením súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu tak, ako ich užívateľ poskytol pri špecifikácii užívateľa v rámci procesu registrácie pre účely evidencie a tvorby zákazníckej databázy Spoločnosti. V prípade udelenia súhlasu s priamym marketingom zo strany užívateľa, tento poskytol Temperance súhlas spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu tak, ako ich užívateľ poskytol pri špecifikácii užívateľa alebo zmluvnej strany v rámci objednávky a/ alebo registrácie pre účely realizácie priameho marketingu Temperance. Registrovaný užívateľ môže svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť, a to v sekcii Môj profil zmenou a uložením. Právny základ spracúvania osobných údajov je pre uvedené účely článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Spracúvanie osobných údajov pre účely priameho marketingu
V prípade udelenia súhlasu s priamym marketingom Temperance v zmysle bodu vyššie, užívateľ ako dotknutá osoba súhlasí so zasielaním newslettrov, informačných, reklamných, propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa konkrétnych výrobkov a/alebo služieb Temperance a jeho činnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, predovšetkým prostredníctvom správ elektronickej pošty, vrátane krátkych sms správ prostredníctvom verejnej mobilnej siete alebo telefonického rozhovoru a spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu za účelom podpory predaja výrobkov a služieb Temperance a zasielaním marketingových ponúk,  newsletterov, informácií o produktoch a novinkách, informačných, reklamných, propagačných a marketingových materiálov užívateľovi. Pokiaľ si užívateľ nepraje tieto informácie naďalej dostávať, môže pomocou nastavenia vo vlastnom profile svoj súhlas odvolať a ich zasielanie zrušiť. Právny základ spracúvania osobných údajov je pre uvedené účely článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Spracúvanie osobných údajov pre účely cookies
Udelenie súhlasu s užívaním cookies. "Cookies" sú malé množstvá dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies umožňuje internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčia ich ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, i stránky spoločnosti Temperance používajú cookies. Na základe týchto anonymných dát sleduje Temperance napríklad celkový počet návštevníkov na svojich stránkach. Keď užívateľ súhlasí s používaním cookies, môže vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu v podobe súhlasu s ich používaním. Súbory cookies používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené v prehliadači užívateľa iba do tej doby, pokiaľ prehliadač užívateľ zavrie, a dlhodobé tzv. „persistent cookies“, ktoré zostávajú uložené v zariadení užívateľa dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstráni, pričom doba ponechania súborov cookies v zariadení užívateľa závisí od nastavenia samotnej cookies a nastavenia prehliadača užívateľa. Keď zablokuje užívateľ všetky cookies, nebude môcť využívať niektoré funkcie týchto stránok, ktoré však nie sú nevyhnutné pre uzatvorenie obchodnoprávneho vzťahu medzi užívateľom a Temperance. Právny základ spracúvania osobných údajov je pre uvedené účely článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Všeobecné informácie k spracúvaniu osobných údajov
Užívateľ svoje osobné údaje v zmysle vyššie uvedeného poskytuje dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia s vedomím, že tieto osobné údaje budú spracované Temperance alebo ním určenými tretími osobami, a to aj formou profilovania, na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo záväzkovoprávneho vzťahu medzi užívateľom a Temperance, prípadne na účely evidencie a tvorby zákazníckej databázy Temperance a/ alebo reklamné a propagačné účely a/ alebo cookies v závislosti od užívateľom zvolených účelov súhlasu.

Temperance okrem uvedeného zhromažďuje údaje o návšteve užívateľov na svojich internetových stránkach. Tieto údaje však nie sú osobné a neidentifikujú osobu užívateľa, t.j. sú v anonymizovanej podobe. Môžu zahrňovať stránky, ktoré užívateľ navštívil alebo súbory, ktoré zobrazil či stiahol. Príslušné informácie pomáhajú spoločnosti Temperance rozvíjať a neustále zlepšovať služby podľa individuálnych potrieb a preferencií užívateľov.

Užívateľ zároveň berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť Temperance poskytnuté tretím subjektom ako sprostredkovateľom Temperance, a to výlučne v rozsahu a za podmienok vyššie uvedeného užívateľom zvoleného účelu spracúvania. Temperance aj všetci jeho sprostredkovatelia sa zaväzujú zabezpečiť, aby všetky subjekty ako aj nimi poverené oprávnené osoby nakladali s osobnými údajmi užívateľa najmenej s takou ochranou, akú vyžadujú príslušné právne predpisy o ochrane údajov, a aby zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. V prípade poskytnutia, sprístupnenia a spracúvania osobných údajov užívateľa tretím subjektom ako sprostredkovateľom Temperance so sídlom v členských krajinách Európskej únie alebo v tretích krajinách zaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ako aj subjektom so sídlom v tretích krajinách nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak na to existuje legitímny dôvod a ak je takýto prenos právne prípustný, sa Temperance zaväzuje zabezpečiť dostatočné primerané záruky ochrany osobných údajov užívateľa v zmysle § 48 a nasl. nového zákona o ochrane osobných údajov a článku 46 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Užívateľ má možnosť o kópie týchto primeraných záruk požiadať prostredníctvom kontaktnej osoby, ktorej meno a priezvisko, funkcia, telefónny kontakt, mailová adresa, adresa pracoviska sú uvedené na webovej stránke Temperance www.temperance.sk. Zoznam sprostredkovateľov ako aj ďalších príjemcov osobných údajov užívateľa je uvedený na webovej stránke Temperance www.temperance.sk.
 
Osobné údaje užívateľa budú Temperance spracúvané na dobu trvania zmluvného vzťahu a v prípade registrácie užívateľa na dobu trvania registrácie.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že poskytnutie jej osobných údajov nie je jej zákonnou ani zmluvnou povinnosťou a poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby v objednávke a/ alebo registrácii pre účely evidencie a tvorby zákazníckej databázy Temperance a/ alebo priameho marketingu Temperance a/ alebo cookies je výslovne dobrovoľné.

Na internetovej stránke www.temperance.sk môžu byť uvedené odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími osobami, nad ktorými nemá spoločnosť Temperance kontrolu. Pokiaľ užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov dotknutej internetovej stránky. Spoločnosť Temperance nenesie akúkoľvek zodpovednosť za činnosť týchto tretích subjektov.

Pri používaní internetových stránok užívateľ nesmie zasahovať do ich bezpečnosti, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Temperance k týmto stránkam.

Práva užívateľa v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov
Užívateľ má v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov oprávnenie:
a)    získať od Temperance potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a žiadať od Temperance poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú ako aj právo na získanie ďalších informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov užívateľa v zmysle platných právnych predpisov;
b)    žiadať, aby Temperance bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa užívateľa týkajú ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov užívateľa;
c)    dosiahnuť u Temperance bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa užívateľa týkajú, v ktorom prípade je Temperance povinný bez zbytočného odkladu za podmienok a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi vymazať osobné údaje užívateľa;
d)    žiadať, aby Temperance obmedzil spracúvanie osobných údajov užívateľa za podmienok a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi;
e)    získať osobné údaje, ktoré sa užívateľa týkajú a ktoré poskytol Temperance, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu Temperance, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil;
f)    kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov Temperance z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa užívateľa týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade namietania užívateľa proti spracúvaniu osobných údajov Temperance nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami užívateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
g)    kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
h)    podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov ako dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi;
i)    podať žalobu na príslušný všeobecný súd, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov Temperance v rozpore s platnými právnymi predpismi došlo k porušeniu práv užívateľa ustanovených v platných právnych predpisoch.

Užívateľ môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely evidencie a tvorby zákazníckej databázy Temperance ako aj pre účely realizácie priameho marketingu ako aj pre účely cookies kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania Temperance. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia spoločnosti Temperance.