Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia webového prehliadača ohľadne súborov cookie súhlasíte s používaním cookies.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov platné od 1.1.2019


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú záväzné pre nákup výrobkov ponúkaných spoločnosťou TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Seberíniho 14, 821 03 Bratislava, IČO: 31 392 504; zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 8708/B (ďalej len „TEMPERANCE“); registrovanými členmi – právnickými osobami a samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorí sú vedení v databáze spoločnosti TEMPERANCE. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi registrovanými členmi ako kupujúcim a spoločnosťou TEMPERANCE ako predávajúcim. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou podľa ustanovení § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení. Príslušným orgánom dozoru je - Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5,
820 07  Bratislava 27, Slovenská republika. TEMPERANCE je platiteľom DPH. DIČ: 2020347230, IČ DPH: SK2020347230.

A.   O nás

Spoločnosť TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r.o. pôsobí na našom trhu už od roku 1995. Ponúka široký sortiment kozmetických výrobkov: vysokokvalitnú pleťovú kozmetiku pre všetky ženy a mužov v každom veku z ázijského ale i európskeho regiónu, pleťové ampulky a výživné esencie pre všetky vekové kategórie, očné a pleťové masky, protivráskové kúry, výrobky proti celulitíde a na zoštíhlenie, telovú a vlasovú kozmetiku, dekoratívnu kozmetiku, dánske potravinové vitamínové doplnky pre posilnenie celého organizmu a kozmetické doplnky.
Základ všetkých výrobkov tvoria látky prírodného pôvodu ako napríklad sophora japonica, hamamelis virgínsky, ženšenový extrakt, vitamíny A,C,E, ginkgo biloba, aloe vera, červené hrozno, slnečnicový, jojobový, mandľový, ale aj olivový olej a iné, ktoré spolu
s inými kvalitnými zložkami tvoria vysokoefektívny celok zameraný na všetky typy pleti. Vo výrobkoch je uplatnené veľké množstvo registrovaných patentov. Naše výrobky nie sú testované na zvieratách. Používame prírodné látky a výťažky. Výrobky sú balené do recyklovateľných obalov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie. Obchodne pracujeme systémom priameho predaja, pričom naša firma ponúka výrobky nielen konečným spotrebiteľom, ale aj kozmetickým a masážnym salónom, lekárňam a prevádzkam zdravej výživy aj v kabinetných baleniach.
Nakupovať môžu registrovaní členovia ale aj neregistrované osoby.

B.   Ako sa zaregistrovať ako podnikateľ (fyzická osoba podnikateľ / právnická osoba) a stať sa členom klubu TEMPERANCE?

1. Žiadateľ o registráciu má možnosť zaregistrovať sa:
a) poštou - na adresu spoločnosti Temperance Slovensko s.r.o., Seberíniho 14, 821 03 Bratislava
b) e-mailom – na objednavka@temperance.sk / faxom na 02/4870 0032
c) elektronicky prostredníctvom e-shopu www.temperance.sk

2. TEMPERANCE si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek registráciu bez udania dôvodu.

3. Člen klubu môže od členstva kedykoľvek odstúpiť, a to podaním písomnej výpovede o ukončení členstva spoločnosti TEMPERANCE. K ukončeniu vzájomnej spolupráce dochádza tiež dohodou oboch strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán v zmysle prvej vety tohto článku VOP doručenej druhej strane, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď bola doručená druhej strane.

4. Žiadny člen nesmie v žiadnom prípade v akomkoľvek druhu komunikácie s akýmikoľvek právnickými alebo fyzickými osobami uvádzať, že je v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere so spoločnosťou TEMPERANCE. Člen nie je oprávnený vykonávať akékoľvek právne úkony, na základe ktorých by spoločnosti TEMPERANCE vznikli akékoľvek práva a povinnosti voči akýmkoľvek fyzickým a právnickým osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti člena, má TEMPERANCE nárok na odškodnenie v dôsledku takéhoto konania člena TEMPERANCE, a zároveň je TEMPERANCE oprávnená jednostranne zrušiť členstvo osoby, ktorá ustanovenia tohto odseku porušila.

5. Člen klubu TEMPERANCE sa prispôsobí všetkým zákonom, pravidlám a etickému kódexu vzťahujúcim sa na činnosť vyplývajúcu
z členstva a nespôsobí poškodenie dobrého mena svojho, ani spoločnosti TEMPERANCE.

6. Členovia, ktorým bola poskytnutá 14 dňová splatnosť faktúry, musia dodržiavať dobu splatnosti. V prípade, ak člen neuhradí faktúru v stanovenej dobe jej splatnosti, je TEMPERANCE oprávnená zaslať tomuto členovi upomienku. Keď člen ani po doručení upomienky dlžnú sumu neuhradí, bude táto pohľadávka postúpená k právnemu vymáhaniu prostredníctvom súdov Slovenskej republiky a v konečnom dôsledku na základe exekučného titulu k výkonu exekúcie. Zároveň je TEMPERANCE oprávnená takýmto členom zrušiť úver a po nesplnení záväzkov aj členstvo v klube. V prípade, že sa člen dostane s úhradou faktúry do omeškania, neuhradí faktúru načas, prípadne nesplní iné stanovené podmienky, bude mu k fakturovanej sume pridaný aj úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške.
7. Člen nesmie kohokoľvek informovať ani presviedčať, že má výhradné právo na predaj výrobkov TEMPERANCE na podnikanie na určitom území. Rovnako si nesmie člen klubu ani žiadna iná osoba nárokovať oprávnenie na poskytnutie, pridelenie alebo určenie práva výhradného zastúpenia na jednotlivých územiach. Každý člen môže voľne vykonávať svoju obchodnú činnosť na celom území Slovenskej republiky. V prípade porušenia akéhokoľvek z hore uvedených pravidiel je TEMPERANCE oprávnená jednostranne zrušiť členstvo osoby, ktorá ustanovenia tohto odseku porušila.

Vznik členstva: TEMPERANCE na základe žiadosti o registráciu autorizuje subjekt podanej žiadosti o registráciu.
V prípade, ak je žiadateľom o registráciu právnická osoba, musí subjekt registrácie uviesť meno osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, rovnako ako obmedzenia v jej konaní v mene spoločnosti. Registrácia pre podnikateľov poskytujúcich kozmetické služby/ lekárne je bezplatná.
C. Poštovné poplatky
Slovenská pošta II. Trieda
(uloženie na pošte) / Kuriér (doručenie po prvé dvere) - v prípade, že konečná suma na faktúre je do 80 EUR s DPH firma Temperance účtuje poštovné vo výške 4,- EUR s DPH
Slovenská pošta II. Trieda
(uloženie na pošte) / Kuriér (doručenie po prvé dvere)- v prípade, že konečná suma na faktúre je nad 80 EUR s DPH je poštovné ZADARMO.
Firma TEMPERANCE si vyhradzuje právo zmeniť cenu poštovného v prípade, že príde k zmenám cenových relácii doručovacích služieb (pošta / kuriérska služba atď.).Výrobky sú dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty a. s., prípadne ak si člen určí, tak prostredníctvom kuriéra na adresu uvedenú v našom systéme. Zásielka s výrobkami obsahuje faktúru a je doručovaná v pracovných dňoch podľa platných pravidiel Slovenskej pošty, v prípade kuriéra cca do 72 hodín. V prípade nedodania výrobkov kvôli možnému výpadku tovaru, tento objednaný tovar neevidujeme a preto Vás prosíme o jeho opätovné objednanie.

Poštovné v iných štátoch EU

Výška poštovného sa upravuje dohodou s odberateľom v súlade s rozdielnym poštovným pre jednotlivé štáty EU.

D. V čom sú výhody našej spolupráci a čo tým získavate?                                        
- okamžitú zľavu na faktúre pre podnikateľov poskytujúcich kozmetické služby / lekárne,

- motivačné darčeky za nákupy,

- mesačné zasielanie spravodajov, informácie o novinkách, akciách, zľavách, darčekoch; možnosť vyskúšať si všetky výrobky
v našom bratislavskom centre,

- obchodnú samostatnosť, možnosť okamžitého zárobku  pri predaji našich výrobkov konečnému spotrebiteľovi, Bratislavské distribučné centrum je našou základňou, avšak všetci naši členovia majú možnosť sa oboznámiť s výrobkami a celou spoločnosťou prostredníctvom klubových stretnutí, ktoré sa uskutočňujú na rôznych miestach po celom Slovensku. Kde a kedy sa konajú stretnutia sa môžete dozvedieť priamo v bratislavskom centre alebo prostredníctvom mesačného spravodaja. Tu máte možnosť sa nielen oboznámiť s výrobkami ponúkanými spoločnosťou TEMPERANCE, ale aj spoznať množstvo nových ľudí, príp. si príjemným spôsobom vyplniť váš voľný čas.
E. Cenové podmienky
- kúpna cena tovaru/ výrobkov, je cena uvedená pri tovare v aktuálnom cenníku, katalógu alebo v internetovom obchode, je vyjadrená v eurách a zahŕňa DPH. V závislosti od registrovaného subjektu je tomuto poskytnutá za splnenia podmienok zľava vo výške stanovenej spoločnosťou TEMPERANCE.
F. Ako objednávať a platiť?
- úhrada kúpnej ceny pri prvej objednávke prebieha vždy len na hotovostnej báze, tzn. platbou v bratislavskom centre alebo platbou na dobierku. Pri druhej a ďalšej objednávke je TEMPERANCE na základe registrácie člena a jej autorizácie zo strany TEMPERANCE, uvedenej v písomnej alebo faxovej objednávke podľa svojho uváženia a jednostranného rozhodnutia, oprávnená umožniť členovi úhradu na základe faktúry vystavenej zo strany TEMPERANCE so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia (ďalej len „úhrada na faktúru“). Pri hotovostnej platbe priamo v bratislavskom centre nie je výška objednávky limitovaná. Pri telefonickom a e-mailovom objednávaní bude tovar zaslaný vždy iba na dobierku (platba v hotovosti na pošte alebo kuriérovi). Pri faxovom, čí písomnom objednávaní  je potrebné zaznačiť platbu na tlačive - buď dobierka (hotovosť) alebo úhrada na faktúru (14 dňová splatnosť) - potvrdiť podpisom a TEMPERANCE obratom oznámi, či umožní úhradu na faktúru alebo na dobierku,

- maximálna hodnota jednej objednávky, pri ktorej TEMPERANCE môže poskytnúť členovi možnosť úhrady na faktúru je 350,- EUR,

- zvýšenie hodnoty objednávky, pri ktorej môže TEMPERANCE poskytnúť členovi možnosť úhrady na faktúru, môže byť povolené len v jednotlivých prípadoch a v závislosti na množstve a výške predchádzajúcich objednávok a platobnej disciplíne člena. Faktúra musí byť uhradená v dobe splatnosti faktúry - najneskôr do 14 dní od jej vystavenia (dátum vyhotovenia faktúry),

- platí pravidlo vždy len jednej nezaplatenej faktúry (aj keď nebol vyčerpaný kreditný limit na jednej faktúre), t .j. TEMPERANCE umožní členovi úhradu na faktúru vždy len pri jednej objednávke a ďalšiu úhradu na faktúru umožní členovi až po uhradení predchádzajúcej faktúry. Ak bude doklad o zaplatení chýbať a vaša predchádzajúca faktúra bude figurovať ako neuhradená, ďalšia Vaša objednávka nebude vybavená. TEMPERANCE si vyhradzuje právo umožňovať členom úhradu na faktúru v individuálnych, odôvodnených prípadoch. Všetky objednávkové tlačivá musia byť podpísané objednávateľom,
- úhradu kúpnej ceny možno vykonať buď priamo v bratislavskom centre TEMPERANCE (v hotovosti alebo kartou), poštou alebo poštovou poukážkou, či prostredníctvom bankového prevodu na účet vedený vo Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu (tvar IBAN): SK32 0200 0000 0029 3130 0959, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na  účet,
- v prípade omeškania úhrady faktúry, bude členovi účtovaný úrok z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka. Úrok z omeškania sa bude počítať od prvého dňa omeškania úhrady faktúry. Každý člen, ktorý si objednáva tovar na faktúru osobne priamo v bratislavskom centre (t. j. s 14 dňovou splatnosťou), podpisuje prevzatie faktúry a prevzatie tovaru, a súčasne sa tým zaväzuje uhradiť ju v dobe splatnosti uvedenej na faktúre,
- objednávku je možné uskutočniť telefonicky na 02/4870 0031; 0915/748 410, prostredníctvom emailu na objednavka@temperance.sk; prostredníctvom e-shopu vkladaním položiek priamo do košíka a riadnym dokončením a potvrdením objednávky; SMS - 0915/748410; faxom - 02/4870 0032; poštou na adresu TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r. o., Seberíniho 14, 821 03 Bratislava,
- ceny tovaru uvedeného v záväznej objednávke sú platné  podľa aktuálneho katalógu alebo aktuálneho internetového obchodu. Odoslaním objednávky člen potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Člen je okamihom odoslania objednávky týmito VOP viazaný.
- pri elektronickej objednávke sa členovi automaticky zašle odpoveď, v ktorej sa potvrdí doručenie objednávky,
- vlastnícke právo k výrobkom prechádza na člena jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny za daný tovaru.
G. Záručné podmienky a reklamačný poriadok
TEMPERANCE je povinná dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré určuje ponuka katalógu TEMPERANCE a v množstve, ktoré určuje objednávka člena a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v objednávke. Ak TEMPERANCE poruší povinnosti ustanovené v predchádzajúcej vete, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje objednávka. Člen je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr a zistiť tak možné vady tovaru. Ak člen tovar pri prevzatí neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prevzatia členom alebo ním poverenej osoby, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru členom. Za vadu tovaru sa v žiadnom prípade nepovažuje spôsobenie alergickej reakcie zákazníkovi. V tomto prípade sa nejedná o vadu tovaru, pretože všetky výrobky sú testované a schválené podľa platných medzinárodných noriem a tiež noriem platných v SR a EU. TEMPERANCE nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym uskladnením a  používaním výrobkov. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom, môže člen požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak člen nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. Voľba medzi nárokmi vyššie uvedenými, členovi patrí len ak ju oznámi TEMPERANCE vo včas zaslanom oznámení vád, alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže člen meniť bez súhlasu TEMPERANCE.  Pri dodaní náhradného tovaru je TEMPERANCE oprávnená požadovať, aby mu na jej náklady člen vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Člen nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil TEMPERANCE. Prechod nebezpečenstva škody na tovare sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
H. Reprodukcia tlačovín

Žiadne tlačoviny TEMPERANCE nemôžu byť reprodukované v celku alebo po častiach členmi klubu, alebo inými osobami bez písomného súhlasu TEMPERANCE. Zakazuje sa členom propagovať svoju aktivitu súvisiacu s činnosťou TEMPERANCE v médiách vrátane internetu, poskytovať médiám verejné vyhlásenia a vyjadrenia súvisiace s TEMPERANCE bez predchádzajúceho súhlasu TEMPERANCE. Zakazuje sa používať LOGO alebo obchodné meno TEMPERANCE, reprodukovať tlačoviny vrátane videozáznamov, fotografií a iného propagačného materiálu bez písomného súhlasu TEMPERANCE.

I. Ochrana osobných údajov
Člen ako účastník zmluvného vzťahu s TEMPERANCE a ako dotknutá osoba v zmysle v zmysle § 14 nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a tiež v zmysle článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“) (ďalej pre účely tohto článku Štatútu len „dotknutá osoba“) vyplnením objednávky vrátane udelenia súhlasu s evidenciou v databáze TEMPERANCE a/ alebo súhlasu s priamym marketingom a jej odoslaním TEMPERANCE a poskytnutím svojich osobných údajov a prejavu vôle v objednávke TEMPERANCE udeľuje súhlas so získavaním, zaznamenávaním, usporadúvaním, štruktúrovaním, uchovávaním, prepracúvaním alebo zmenou, vyhľadávaním, prehliadaním, využívaním, poskytovaním, preskupovaním, kombinovaním, správou, evidenciou a iným spracúvaním svojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom objednávky v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len ako „osobné údaje“) a to pre účely tvorby a evidencie databázy TEMPERANCE a/ alebo realizácie priameho marketingu TEMPERANCE.

V prípade udelenia súhlasu s priamym marketingom TEMPERANCE v objednávke v zmysle bodu vyššie, objednávateľ ako dotknutá osoba súhlasí so zasielaním newslettrov, informačných, reklamných, propagačných a marketingových materiálov týkajúcich sa konkrétnych výrobkov a/alebo služieb dodávateľa a jeho činnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, predovšetkým prostredníctvom správ elektronickej pošty, vrátane krátkych sms správ prostredníctvom verejnej mobilnej siete alebo telefonického rozhovoru alebo poštou a spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu za účelom podpory predaja výrobkov a služieb TEMPERANCE a zasielaním marketingových ponúk,  newsletterov, informácií o produktoch a novinkách, informačných, reklamných, propagačných a marketingových materiálov dotknutým osobám.

Dotknutá osoba svoje osobné údaje v zmysle vyššie uvedeného poskytuje dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia s vedomím, že tieto osobné údaje budú spracované TEMPERANCE alebo ním určenými tretími osobami, a to aj formou profilovania, na reklamné a propagačné účely v rámci akýchkoľvek marketingových aktivít spojených s činnosťou TEMPERANCE v potrebnom rozsahu, a to na dobu 10 rokov.

Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov nie je jej zákonnou ani zmluvnou povinnosťou a poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby v objednávke pre účely evidencie a tvorby databázy TEMPERANCE ako aj pre účely priameho marketingu dodávateľa je výslovne dobrovoľné.

Dotknutá osoba má v súlade s platnou legislatívou oprávnenie:

a)     získať od TEMPERANCE potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a žiadať od TEMPERANCE poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú ako aj právo na získanie ďalších informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov dotknutej osoby v zmysle platných právnych predpisov;

b)    žiadať, aby TEMPERANCE bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov dotknutej osoby;

c)     dosiahnuť u TEMPERANCE bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, v ktorom prípade je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu za podmienok a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi vymazať osobné údaje dotknutej osoby;

d)    žiadať, aby TEMPERANCE obmedzil spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby za podmienok a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi;

e)     získať osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla TEMPERANCE, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej TEMPERANCE, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil;

f)     kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov TEMPERANCE z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade namietania dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov TEMPERANCE nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

g)    kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

h)    podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov ako dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými právnymi predpismi;

i)      podať žalobu na príslušný všeobecný súd, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov TEMPERANCE v rozpore s platnými právnymi predpismi došlo k porušeniu práv dotknutej osoby ustanovených v platných právnych predpisoch.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely databázy TEMPERANCE a/ alebo na účely priameho marketingu a s realizáciou priameho marketingu kedykoľvek písomne odvolať doručením písomného odvolania TEMPERANCE.


J. Záverečné ustanovenia:

-
Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke TEMPERANCE.
- TEMPERANCE má právo podľa vlastného uváženia tieto VOP rušiť, meniť a upravovať alebo nahrádzať novými. Zmeny a doplnenia týchto VOP TEMPERANCE zverejní na svojej internetovej stránke.
- Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto VOP, kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovarov budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy Slovenskej republiky.
- Právne vzťahy medzi členmi a TEMPERANCE, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP a ktoré nie sú upravené týmito VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. a ustanoveniami iných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, je dovážaný v rámci EÚ ako aj mimo EÚ a spĺňa najprísnejšie parametre kvality a bezpečnosti a všetky požiadavky, ktoré sa na daný druh tovaru vzťahujú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- TEMPERANCE plní vyhradené povinnosti ustanovené zákonom č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z obalov – organizáciou NATUR-PACK, a. s.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov platné od 1.1.2019

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sú záväzné pre nákup výrobkov ponúkaných spoločnosťou TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Seberíniho 14, 821 03 Bratislava; IČO: 31 392 504; zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 8708/B (ďalej len „TEMPERANCE"); a registrovanými členmi – fyzickými osobami – spotrebiteľmi v databáze vedenej spoločnosťou TEMPERANCE.
- VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorené medzi registrovanými členmi aj neregistrovanými fyzickými osobami ako kupujúcim a spoločnosťou TEMPERANCE ako predávajúcim. Aktuálne znenie VOP si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.temperance.sk v sekcii obchodné podmienky alebo si ich môžete vyžiadať v bratislavskom centre, telefonicky, faxom alebo e-mailom.
- Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ustanoveniami zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, keďže kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. osoba, ktorá sa pri uzatváraní a plnení záväzkov z kúpnej zmluvy riadi právami a povinnosťami účastníkov kúpnej zmluvy, zároveň aj ust. § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka a nerealizuje nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi. Ďalej sa vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom spravuje ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

Príslušným orgánom dozoru je - Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27, Slovenská republika. TEMPERANCE je platiteľom DPH. DIČ: 2020347230, IČ DPH: SK2020347230.
A. O nás
Spoločnosť TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r. o. pôsobí na našom trhu už od roku 1995. Ponúka široký sortiment kozmetických výrobkov: vysokokvalitnú pleťovú kozmetiku pre všetky ženy a mužov v každom veku z ázijského ale i európskeho regiónu, pleťové ampulky a výživné esencie pre všetky vekové kategórie, očné a pleťové masky, protivráskové kúry, výrobky proti celulitíde a na zoštíhlenie, telovú a vlasovú kozmetiku, dekoratívnu kozmetiku, dánske potravinové vitamínové doplnky pre posilnenie celého organizmu, kozmetické doplnky
Základ všetkých výrobkov tvoria látky prírodného pôvodu ako napríklad sophora japonica, hamamelis virgínsky, ženšenový extrakt, vitamíny A,C,E, ginkgo biloba, aloe vera, červené hrozno, slnečnicový, jojobový, mandľový, ale aj olivový olej a iné, ktoré spolu s inými kvalitnými zložkami tvoria vysokoefektívny celok zameraný na všetky typy pleti.
Vo výrobkoch je uplatnené veľké množstvo registrovaných patentov. Naše výrobky nie sú testované na zvieratách. Používame prírodné látky a výťažky. Výrobky sú balené do recyklovateľných obalov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.
Obchodne pracujeme systémom priameho predaja, pričom naša firma ponúka výrobky nielen konečným spotrebiteľom, ale aj kozmetickým a masážnym salónom, lekárňam a prevádzkam zdravej výživy aj v kabinetných baleniach.
Pre nakupovanie sa môžete rozhodnúť i pre registráciu.
B. Ako postupovať pri registrácii?

Registrácia je bezplatná!
1. Žiadateľ o členstvo sa stáva registrovaným členom na základe riadneho a úplného vyplnenia registračného formulára na našej web stránke www.temperance.sk, alebo nahlásením údajov osobne, telefonicky, poštou, faxom alebo e-mailom.

Vznik členstva: Na základe doručenej registrácie bude táto registrácia potvrdená zo strany TEMPERNACE,  ktorá si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek registráciu bez udania dôvodu.
2. Člen klubu môže od členstva kedykoľvek odstúpiť, a to písomným, elektronickým alebo telefonickým odstúpením od členstva a to aj bez udania dôvodu.
3. Člen nesmie v žiadnom prípade akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme  podávať alebo rozširovať nepravdivé informácie o kvalite, účinnosti alebo dostupnosti výrobkov TEMPERANCE. V prípade akýchkoľvek výdavkov a škôd spôsobených podávaním alebo rozširovaním takejto nepravdivej informácie bude TEMPERANCE požadovať ich náhradu a zároveň je oprávnená jednostranne zrušiť členstvo osoby, ktorá takéto informácie podávala alebo rozširovala.
4. Žiadny člen nesmie v žiadnom prípade v akomkoľvek druhu komunikácie s akýmikoľvek právnickými alebo fyzickými osobami uvádzať, že je v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere so spoločnosťou TEMPERANCE.
5. Člen nie je oprávnený vykonávať akékoľvek právne úkony, na základe ktorých by spoločnosti TEMPERANCE vznikli akékoľvek práva a povinnosti voči akýmkoľvek fyzickým a právnickým osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti je TEMPERANCE od člena porušujúceho túto povinnosť oprávnená požadovať náhradu škôd vzniknutých v dôsledku takéhoto konania člena TEMPERANCE, a zároveň je oprávnená jednostranne zrušiť členstvo osoby, ktorá ustanovenia tohto odseku porušila.
6. Člen klubu TEMPERANCE sa prispôsobí všetkým zákonom, pravidlám a etickému kódexu vzťahujúcim sa na činnosť vyplývajúcu z členstva a nespôsobí poškodenie dobrého mena svojho ani TEMPERANCE.

C. Poštovné poplatky
Slovenská pošta II. Trieda (uloženie na pošte) / Kuriér (doručenie po prvé dvere) - v prípade, že konečná suma na faktúre je do 80 EUR s DPH firma Temperance účtuje poštovné vo výške 4,- EUR s DPH
Slovenská pošta II. Trieda
(uloženie na pošte) / Kuriér (doručenie po prvé dvere)- v prípade, že konečná suma na faktúre je nad 80 EUR s DPH je poštovné ZADARMO.
Firma TEMPERANCE si vyhradzuje právo zmeniť cenu poštovného v prípade, že príde k zmenám cenových relácii doručovacích služieb (pošta / kuriérska služba atď.). Výrobky sú dodávané prostredníctvom Slovenskej pošty a. s., prípadne ak si člen určí tak prostredníctvom kuriéra na adresu uvedenú v našom systéme. Zásielka s výrobkami obsahuje faktúru a je doručovaná v pracovných dňoch podľa platných pravidiel Slovenskej pošty, v prípade kuriéra cca do 72 hodín.  V prípade nedodania výrobkov kvôli možnému výpadku tovaru, tento objednaný tovar neevidujeme a preto Vás prosíme o jeho opätovné objednanie.

Poštovné v iných štátoch EU  - výška poštovného sa upravuje dohodou s odberateľom v súlade s rozdielnym poštovným pre jednotlivé štáty EU.

D. V čom sú výhody registrácie?                                        
- mesačné zasielanie spravodajov, informácie o novinkách, akciách, zľavách a darčekoch; možnosť vyskúšať si všetky výrobky v našom bratislavskom centre
- možnosť evidencie histórie nákupov na e-shope
- motivačné darčeky za nákupy. Bratislavské centrum je našou základňou, avšak všetci naši členovia majú možnosť sa oboznámiť s výrobkami a celou spoločnosťou prostredníctvom stretnutí, ktoré sa uskutočňujú na rôznych miestach po celom Slovensku.
Kde a kedy sa konajú stretnutia sa môžete dozvedieť priamo v bratislavskom centre alebo prostredníctvom mesačného spravodaja, alebo na našom webe. Tu máte možnosť sa nielen oboznámiť s výrobkami ponúkanými firmou TEMPERANCE, poradiť sa o vhodnom výbere, ale aj spoznať množstvo nových ľudí, príp. si príjemným spôsobom vyplniť Váš voľný čas.

E. Cenové podmienky
- Kúpna cena tovaru je cena uvedená pri tovare v aktuálnom katalógu alebo v internetovom obchode, je vyjadrená v eurách a zahŕňa DPH.
F. Ako objednávať a platiť?
- Úhrada kúpnej ceny pri každej objednávke sa vykonáva a prebieha vždy len na hotovostnej báze, tzn. platbou v bratislavskom centre v hotovosti alebo kartou, pri prevzatí balíka či už na pošte alebo od kuriéra dobierkou. Úhradu kúpnej ceny po odsúhlasení s fakturačným oddelením a následným vystavením a zaslaním Vám faktúry, môžete vykonať aj vopred bankovým prevodom na účet vedený vo Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu (tvar IBAN): SK32 0200 0000 0029 3130 0959, pričom za deň úhrady sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na uvedený bankový účet.
- Objednávku je možné uskutočniť telefonicky na 02/4870 0031; 0915/748 410, prostredníctvom emailu na objednavka@temperance.sk; prostredníctvom e-shopu vkladaním položiek priamo do košíka a následne záväzným potvrdením zadania objednávky; SMS - 0915/748410; faxom - 02/4870 0032; poštou na adresu TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r. o., Seberíniho 14, 821 03 Bratislava.
- Všetky objednávky realizované vyššie uvedeným spôsobom sú pre obe zmluvné strany záväzné. Ceny tovaru uvedeného v záväznej objednávke sú platné podľa aktuálneho katalógu alebo cien uvedených v internetovom obchode. Odoslaním objednávky člen potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a v plnom rozsahu
s nimi súhlasí. Člen je okamihom odoslania objednávky týmito VOP viazaný.
- Pri elektronickej objednávke sa členovi automaticky zašle odpoveď, v ktorej sa potvrdí doručenie objednávky.
- TEMPERANCE v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji  oznamuje členovi nasledovné informácie:
a) svoje obchodné meno a sídlo